Ga naar de inhoud

Privacybeleid


Versie 1 – 01/12/2021

Dit Privacybeleid van WEMA bv, gevestigd te Zelebaan 124, 9160 Lokeren, heeft tot doel de gebruiker van haar platform voor online kansspelen Palladiumgames.be op transparante wijze te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens van gebruikers worden verzameld, verwerkt en voor welke doeleinden de verwerking en verzameling van de gegevens is bedoeld.

WEMA bv eigenaar van Palladiumgames.be, is drager van de door de Kansspelcommissie verleende vergunning B+4550 en is hiermee een officiële Belgische website voor online kansspelen. De Belgische regelgeving, ook deze betreffende de privacy wordt gerespecteerd. WEMA bv zet zich in voor een verantwoord beleid met respect voor het individu.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die toelaten om een gebruiker te identificeren, worden als persoonsgegevens beschouwd. Deze omvatten onder meer de voor- en familienaam, geboortedatum- en plaats, beroep, adres, e-mailadres, locatie van de gebruiker, IP-adres, kopie van identiteitsbewijs en bankgegevens etc.

WEMA bv zorgt ervoor dat bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de geldende wetten en regels wordt voldaan en in het bijzonder aan de Europese Verordening (EU) 261/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens worden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt, en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoongegevens.

WEMA bv verzamelt en bewaart de gegevens van haar spelers met diverse doeleinden. Persoonsgegevens dienen te worden verwerkt om de gebruiker in staat te stellen de website te gebruiken, anderzijds zijn er legitieme doeleinden die in acht dienen te worden genomen.

1. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door de gebruiker ingegeven. Aan de hand van een kopij van een identiteitsbewijs wordt nagezien of alle gegevens juist werden ingegeven.
Browse- en activiteitsgeschiedenis worden ook als persoonsgegevens beschouwd, deze gegevens komen automatisch tot stand bij gebruik van de door WEMA bv aangeboden diensten. 

2. Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld door WEMA bv (1) wanneer dit noodzakelijk is om haar diensten via haar website aan de gebruiker te kunnen verstrekken, (2) om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld in het kader van de Kansspelwetgeving en de Antiwitwaswetgeving, (3) wanneer de gebruiker hiermee heeft toegestemd of (4) bij een gerechtvaardigd belang van WEMA bv om dit te doen zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op privacy van de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van productfeedback, om de veiligheid en stabiliteit van de diensten en IT-systemen te waarborgen. De gebruiker dient hiertoe zijn toestemming niet te verlenen.

Hieronder wordt weergegeven wanneer persoonsgegevens worden verzameld en welke persoonsgegevens worden verzameld. Bepaalde persoonsgegevens moeten worden opgegeven bij het aanmaken van een account, andere persoonsgegevens onstaan pas bij het gebruik van de diensten van WEMA bv en het bankrekeningnummer behoort tot een derde categorie.

2.1 Persoonsgegevens noodzakelijk voor het aanmaken van een spelersaccount.

 • Naam: de volledige naam, zijnde voornaam en familienaam, correct gespeld, zoals op het identiteitsbewijs.
 • Geboortedatum en –plaats.
 • Adres.
 • Nationaliteit
 • Rijksregisternummer of paspoortnummer.
 • Beroep.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Kopij van de voor-en achterzijde van de identiteitskaart.

In de eerste plaats dient een gebruiker te worden geïdentificeerd overeenkomstig de Belgische regelgeving. De gebruiker moet minstens 21 jaar oud zijn.
Naam en rijksregisternummer of paspoortnummer zijn van belang om na te gaan of de gebruiker het recht heeft om in te zetten op kansspelen. Er zijn diverse redenen waarvoor een persoon de toegang kan worden geweigerd tot een online kansspelwebsite, ondermeer ingevolge de wettelijk verplichte Epis-check bij de Kansspelcommissie: Persoonlijke gegevens worden, onmiddellijk na het aanmaken van een account en bij elke nieuwe aanmelding van de gebruiker op de website, door de Kansspelcommissie getoetst. Na screening door de Kansspelcommissie komt er al dan niet groen licht waardoor het account kan worden geactiveerd, dan wel toegang tot de website worden verleend. Dit met als doel de eindconsument, zijnde de speler te beschermen.

De gegevens worden in de eerste plaats opgevraagd ter identificatie van de gebruiker. De identiteit moet worden bevestigd aan de hand van het nazicht van bovengenoemde gegevens. Dit kan enkel aan de hand van een kopij van het identiteitsbewijs. Kopij van het identiteitsbewijs wordt gevraagd om na te gaan of bovengenoemde gegevens correct werden ingegeven.

2.2 Bijkomende persoonsgegevens die tot stand komen door het gebruik van de site.

 • Browse-en activiteitsgeschiedenis van de gebruiker op de website, inclusief spelgeschiedenis, transacties (winsten en verliezen, stortingen en opnames), verbindingen (browsergegevens, IP-adressen)
 • E-mailverkeer tussen de gebruiker en de Palladiumgames klantendienst.

Deze informatie kan intern worden geraadpleegd ter nazicht van accountgegevens, uitbetalingen e.d.

Alle communicatie wordt enkel binnenshuis bekeken, enkel en alleen met het oog op de bescherming van de speler en het verwerken van uitbetalingen en klachten.

2.3 Persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van uitbetalingen.

Bankrekeningnummer.

Het bankrekeningnummer is uiteraard van belang voor de uitbetaling van de verkregen winsten en terugbetaling van de tegoeden aan de gebruiker. Bij wijziging van het bankrekeningnummer zal een bewijs gevraagd worden zodat kan worden geverifieerd dat de bankrekening daadwerkelijk op naam van de gebruiker staat.

Kopie van bankrekeninguittreksels of foto van een bankkaart kunnen ten allen tijde worden gevraagd om te verifiëren of de opgegeven bankrekening effectief op naam van de gebruiker staat.

3. In welke gevallen worden persoonsgegevens gedeeld?

3.1 Openbare bekendmaking van persoonsgegevens:

Nickname/pseudo/gebruikersnaam

Grote winsten worden online geafficheerd en kunnen via diverse kanalen worden ingezet met het oog op het maken van publiciteit rond het merk Palladiumgames. Hierbij zal enkel de nickname, het gewonnen bedrag en het gespeelde spel worden vermeld.
De naam en voornaam van de gebruiker (of andere persoonlijke gegevens) zullen hierbij nooit worden vermeld. Het feit dat de nickname voor deze doeleinden kan worden gebruikt maakt dat de gebruiker hiermee rekening dient te houden bij de keuze van de nickname.

Indien een gebruiker graag anoniem blijft is het belangrijk om een nickname te kiezen die niet gelijk is aan of elementen bevat van diens naam of diens identiteit niet op enige wijze kan bekendmaken.

Andere persoonsgegevens zullen niet openbaar worden weergegeven.

3.2 Bekendmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstanties

Persoonlijke gegevens worden gedeeld in geval WEMA bv er wettelijk toe verplicht is, dit kan bijvoorbeeld gebeuren op verzoek van de Kansspelcommissie.

4. Hoe worden persoonsgegevens verwerkt en ingezet?

4.1 Identificatie

De voornaamste reden van het archiveren van persoonsegevens is de identificatie van de accounthouder teneinde te diensten via de website te kunnen verlenen.

4.2 Gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk voor het beveiligd betalingsverkeer:

Persoonsgegevens als naam, e-mailadres, bankkaartnummer en IP-adres en kopieën van bankrekeninguittreksels en/of bankkaart worden ter identificatie gebruikt door betaalplatformen zoals HiPay en Ingenico. De gegevens worden enkel gebruikt ter identificatie en mogen niet met derde partijen worden gedeeld.

4.3 Gebruik van persoonsgegevens voor communicatieve doeleinden:

E-mailadres
Het e-mailadres kan gebruikt worden voor directe communicatie, waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is. De gebruiker kan bij het aanmaken van het account kiezen of hij al dan niet bereid is emails te ontvangen van Palladiumgames.
Ook achteraf kan ervoor gekozen worden om een emailadres te laten verwijderen uit de mailinglijst(en) zodat de accounthouder geen ongewenste e-mails ontvangt.

5. Interne procedures betreffende persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden door diverse beveiligingstechnieken en -procedures beschermd tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking. Zo kunnen bijvoorbeeld wachtwoorden zelfs door onze medewerkers niet worden bekeken, een wachtwoord kan dan ook nooit worden opgevraagd, het wachtwoord dient in geval het vergeten werd opnieuw worden ingesteld door de gebruiker. Bij wijziging van belangrijke gegevens als het bankrekeningnummer of emailadres zal steeds om identiteitsgegevens worden gevraagd onder de vorm van een kopij van het identiteitsbewijs van de gebruiker.

Alle medewerkers van WEMA bv zijn zich bewust van het belang van het zorgvuldig behandelen van alle persoonsgegevens. Dankzij regelmatige bewustmaking en training worden medewerkers bijgestuurd waar nodig, waakzaamheid wordt aangewakkerd wat op z’n beurt de kans op menselijke fouten reduceert.

6. Rechten van de gebruiker.

De gebruiker beschikt over verschillende rechten op basis van de AVG. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door het versturen van een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via support@palladiumgames.be t.a.v. FG P. Coppenolle, met duidelijke vermelding van welke rechten die de gebruiker wenst uit te oefenen en duidelijke identificatie van de gebruiker (vermelding van identiteitsgegevens).

6.1 Toegang tot diens gegevens

De gebruiker kan bepaalde gegevens zelf rechtstreeks inzien op diens account. Een meer gedetailleerd overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt of meer informatie over de verwerkingsactiviteiten kunnen worden opgevraagd bij de klantendienst van WEMA bv.

6.2 Verbeteren van gegevens

Het is mogelijk dat de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn. De gebruiker kan vragen dat diens gegevens worden verbeterd of aangevuld via de klantendienst van WEMA bv.

6.3 Verzoek tot wissen van gegevens

Een gebruiker kan verzoeken om de persoonsgegevens die werden verzameld en bijgehouden te wissen. Het verzoek kan echter alleen woorden ingewilligd binnen de grenzen voorzien door de AVG. Bepaalde gegevens moeten worden bijgehouden om te voldoen aan de op WEMA bv rustende wettelijke verplichtingen.

Het wissen van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de gebruiker geen toegang meer heeft tot diens account of de website.

6.4 Bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor bepaalde doeleinden

Als een gebruiker niet akkoord gaat met hoe WEMA bv zich beroept op haar rechtmatig belang om bepaalde persoonsgegevens van een gebruiker te verwerken, dan kan de gebruiker bezwaar maken tegen die verwerking. Bezwaren zullen worden gerespecteerd, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijv. wanneer persoonsgegevens dienen te worden verwerken ter bestrijding van fraude of het witwassen van geld).

Bovendien kan een gebruiker steeds diens toestemming met de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden intrekken.

6.5 Verzoek tot beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden kan een gebruiker verzoeken dat de verwerking van diens persoonsgegevens wordt beperkt. In dit geval worden de persoonsgegevens enkel opgeslagen en niet verwerkt, tenzij met toestemming van de gebruiker of deze noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van derden of om redenen van algemeen belang.

6.6 Overdracht van gegevens aan een andere partij

Een gebruiker kan verzoeken dat persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan WEMA bv heeft verstrekt, terug  worden overgedragen of worden overgedragen aan een derde in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

7. Opslag van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden in principe slechts zo lang als nodig bewaard voor het beoogde doel van de gegevensverzameling of zolang dat wettelijk is vereist.

Indien er geen wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te bewaren, worden de persoonsgegevens gewist zodra het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, is bereikt.

WEMA bv dient (wettelijke) bewaartermijnen te respecteren waardoor zij verplicht is persoonsgegevens te blijven opslaan, zelfs nadat het doel van de gegevensverzameling is bereikt.

In overeenstemming met de wettelijke bewaarverplichtingen moeten de meeste persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar nadat de klantrelatie met de gebruiker is beëindigd.

Persoonsgegevens worden tevens bewaard indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven of als een dergelijke opslag noodzakelijk is met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. In dit laatste geval kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor bewijsdoeleinden.

8. Algemene bepalingen betreffende persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens kunnen worden vrijgegeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Deze privacyverklaring kan aangepast worden zodat het ten allen tijde beantwoordt aan de toepasselijke wetgeving.
Het is wenselijk om de privacyverklaing geregeld na te kijken zodat de laatste versie gekend is.
 

Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens door WEMA bv worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de fuctionaris voor gegevensbescherming (FG) door te mailen naar support@palladiumgames.be t.a.v. FG P. Coppenolle. 
U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.
Maatschappelijke zetel van WEMA bv: Zelebaan 124, 9160 Lokeren.